Evil Star - Anthony Horowitz خب این کتاب عالی بود! مخصوصا نسبت به کتاب قبل.
عنصر هیجانش واقعا یکی از نقاط برجسته کتاب بود. من وقتی کتاب تموم شد قبلم هنوز تند می زد!
ولی نظری در موردش ندارم، چون اشتباه بزرگ یکردم و اجازه دادم خواهرم اول کتابو بخونه، اونم از هیچ فرصتی برای از بین بردن هیجان کتاب دریغ نمی کرد :دی من تقریبا می دونستم چه خبره :دی