دکتر جکیل و مستر هاید - Robert Louis Stevenson, مرجان رضایی کتاب کم حجمی بود. از اون چیزایی که وسط بی کاری و دوری از خونه بگیری دستت و یه ساعته تموم بشه.
نثر کتاب عادی بود ولی توضیحاتش به دلم ننشست. اون وقعایعی که خود جکیل توضیح می داد یه کم مبهم بود.
در کل ایده خوب بود. نشون داده بود که دو تا وجه آدمی چجوری کنار هم قرار می گیرن و...