Raven's Gate - Anthony Horowitz خیلی برام جالبه، تم این کتاب و الکس رایدر از زمین تا آسمون متفاوت بود، ولی شخصیت هانقاط مشترک خیلی زیادی داشتن. مت تقریباالکس بود، با خصوصیات مشترک بسیار زیاد. احتمالا ریچار هم قراره جای جک رو بگیره.
به نظرم دیگه تو فانتزی زیاده روی کرده بود...
ولی هیجان ماجرا مث همه کتاباش قابل قبول بود. طوری که کتاب رو ول نکنی.